Ugovor o putovanju i Opći uvjeti i uputstva za turističke aranžmane Voyager travel agency

1. Predmet ugovora
Predmet ovog ugovora je uređenje međusobnih odnosa organizatora putovanja – turističke agencije Voyager (u daljnjem teksu VOYAGER) i putnika odnosno ugovaratelja putovanja u slučaju kad ugovaratelj putovanja sklapa ovaj ugovor u korist treće osobe kao putnika (u daljnjem tekstu PUTNIK). Ovaj ugovor o putovanju sadrži i Opće uvjete i uputstva za turističke aranžmane, odnosno poziva se na program putovanja koji sadrži sve potrebne podatke. Ugovor se smatra obvezujućim nakon što su ga potpisali djelatnik agencije i putnik te nakon što putnik u cijelosti uplati cijenu turističkog aranžmana ili dio cijene te nesporno osigura plaćanje preostalog iznosa do ugovorenog datuma. Ukoliko putnik nije u mogućnosti osobno potpisati ugovor, ugovor proizvodi pravne učinke tek kad Voyager primi cijeli ugovoreni iznos cijene aranžmana ili ako je to izričito ugovoreno, dio ugovorene cijene i dokumentaciju kojom se nesporno osigurava uplata preostalog dijela cijene do ugovorenog datuma. Putnik se za putovanje može prijaviti u poslovnici agencije Voyager i drugim ovlaštenim agencijama osobno, telefonom, internetom ili nekim drugim načinom daljinske komunikacije. Prilikom sklapanja ugovora putnik je dužan dati osobne podatke i pravodobno dostaviti svu dokumentaciju potrebnu za organiziranje putovanja. Putnik jamči da je Voyageru dao ispravne i važeće podatke potrebne za nesmetanu realizaciju putovanja te prihvaća sve zakonske obveze koje proizlaze iz ovog ugovora i pozitivnih zakonskih propisa.
2. Rezervacije i plaćanje
Potpisivanjem ugovora, vouchera ili prijavnice, putnik u cijelosti prihvaća ove Uvjete rezervacije putovanja koje je prethodno pažljivo proučio.
Prilikom prijave, a u svrhu rezervacije odabrane usluge, putnik uplaćuje 30% cijene aranžmana (po osobi) osim ako u programu nije drukčije navedeno. Razlika do pune cijene aranžmana uplaćuje se najkasnije 21 dan prije početka putovanja osim ako u programu nije drukčije navedeno (izuzetak je obročno plaćanje). Ukoliko putnik ne ispuni svoju obavezu do najkasnije 21 dan prije polaska na put, smatrat će se da je odustao od rezervacije bez mogućnosti povrata uplaćene akontacije.
Prijavom i uplatom akontacije putnik potvrđuje da je upoznat s programom i uvjetima putovanja, te da ih u cijelosti prihvaća. Na taj način sve što je navedeno u ovim uvjetima postaje pravna obveza i za putnika i za Voyager.
3. Cijena i sadržaj aranžmana
Cijena aranžmana (ukoliko na programu putovanja nije drugačije navedeno) u pravilu uključuje: usluge prijevoza, hotelske i ugostiteljske usluge i organizaciju putovanja. Ukoliko je navedeno u programu putovanja, cijena može sadržavati i putničke pristojbe zračnih luka te troškove stručnog i mjesnog vođenja.
Cijena aranžmana ne uključuje (osim ako nije drugačije dogovoreno): fakultativne (neobavezne) izlete i posjete, moguće troškove pribavljanja i izdavanja viza, ulaznice za objekte koji se posjećuju. Sve vrste posebnih usluga (jednokrevetna soba, posebna prehrana i sl.) putnik sam plaća i dužan ih je naručiti prilikom prijave putovanja. Ukoliko putnik traži posebnu uslugu za vrijeme putovanja, plaća je na licu mjesta vodiču ili predstavniku Agencije, u valuti zemlje u kojoj se nalazi. Za usluge koje se plaćaju na licu mjesta putnik eventualni prigovor podnosi izravno izvršitelju usluge.
Cijene navedene u agencijskim programima bazirane su na osnovi ugovora s našim partnerima i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim na licu mjesta u destinaciji u kojoj putnik boravi te eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet prigovora.
4. Pravo na povišenje cijene i pravo na otkaz zbog povišenja cijena
Cijene svih putovanja temeljene su na odnosu vrijednosti kune i stranih valuta. Voyager može zahtijevati povećanje ugovorene cijene ukoliko je nakon dana sklapanja ugovora došlo do promjene valutnih tečajeva ili do povećanja cijene usluga koje čine paket aranžman, osobito povećanja troškova prijevoza, uključujući i troškove goriva ili do povećanja pristojbi za određene (u zračnim i ostalim lukama i sl.), povećanja cijene smještaja, a koje utječu na cijenu putovanja. Voyager može o promjeni cijene putnika izvijestiti pismeno ili usmeno. Putnik se obvezuje prihvatiti povećanje ugovorene cijene do 10%. Ukoliko dođe do povećanja ugovorene cijene u iznosu većem od 10%, putnik ima pravo odustati od aranžmana, s tim da je to dužan pismenim putem javiti Voyageru u roku od 2 radna dana od primljene obavijesti. U slučaju odustanka od aranžmana, putnik nema pravo na naknadu štete. Ako putnik svoj odustanak ne dostavi Voyageru u pismenom obliku i u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene.
5. Kategorizacija i opis usluga
Ponuđeni hoteli, apartmani ili drugi objekti u Voyagerovim programima opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje u trenutku izdavanja programa. Ukazujemo da se lokalna kategorizacija u pojedinim zemljama bitno razlikuje. Smještaj, prehrana, udobnost i druge usluge pod nadzorom su mjesnih i državnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi. Voyager ne preuzima odgovornost za bilo koju usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u Voyagerovim programima važećim za navedeno putovanje, a koja je dana od strane neke treće osobe.
Raspored smještaja u sobama ili apartmanima određuje recepcija u mjestu boravka. Ukoliko putnik nije izričito ugovorio sobu/apartman posebnih odlika, prihvatit će bilo koju službeno registriranu sobu/apartman za izdavanje u pojedinom objektu ili destinaciji opisanom u programu putovanja. Smještaj nije moguć prije 16 sati na dan početka korištenja usluge, a isti se mora napustiti do 10 sati na dan završetka korištenja usluge, ukoliko u programu putovanja nije drugačije navedeno. Za kasnije individualne dolaske u smještajne objekte (iza 20 sati) potrebno je prethodno, najmanje jedan dan prije polaska na put, o tome

obavijestiti Voyager, ukoliko takav kasniji dolazak nije predviđen programom putovanja.
6. Putni dokumenti, poštivanje propisa
Putnik koji se prijavljuje za putovanje u inozemstvo mora imati važeće putne dokumente. Putnik je prilikom prijave ili do isteka roka koji je naveden u programu dužan Voyageru dostaviti sve potrebne podatke i dokumente za ishođenje vize za zemlju u koju se putuje. Voyager ne jamči ishođenje vize. Ukoliko putnik ne ispuni navedene obaveze ili mu zahtjev za ishođenjem vize bude odbijen, smatrat ce se da je putnik odustao od putovanja.
Putnik je dužan poštivati carinske, devizne i druge propise. Ukoliko putnik zbog nepoštivanja propisa ne može nastaviti putovanje, sam snosi sve troškove i posljedice koje zbog toga nastanu. Ukoliko putnik za vrijeme trajanja putovanja izgubi putne dokumente ili mu budu ukradeni, dužan je na vlastiti trošak osigurati nove. Putnik je dužan brinuti se da on osobno, njegovi dokumenti i prtljaga ispune uvjete predviđene viznim, graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima, kako RH, tako i zemlje u koju se putuje, pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i hotelskim objektima te surađivati s predstavnikom organizatora putovanja i davateljima usluga u dobroj namjeri. U slučaju nepoštivanja navedenih obveza, putnik odgovara za načinjenu štetu, a Voyager otklanja svaku odgovornost za takvu štetu. U tom slučaju iznos štete putnik podmiruje kod vlasnika objekta (hotela, apartmana i sl.) na recepciji.
Prilikom potpisivanja ugovora djelatnik Voyagera će putnika upoznati sa izvorima informacija o zemlji u koju putnik putuje uključujući i mišljenje Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH. Preporučujemo svakom putniku da se i osobno informira na web-stranici www.mvep.hr i pogleda popis država visokog ili umjerenog rizika prema mišljenju MVEP-a RH. Svim putnicima koji nisu državljani Hrvatske i nemaju hrvatske putne dokumente preporučamo da se prije uplate aranžmana osobno informiraju o zemlji u koju putuju i uvjetima koje je potrebno ispuniti za putovanje u tu zemlju imajući u vidu različitost propisa koji vrijede za državljane pojedinih zemalja. Voyager može uputiti putnika na izvor informacija ali niti na koji način ne preuzima odgovornost za
posljedice koje bi uslijed nepoštivanja tih propisa mogle proisteći za samog putnika.Nevaljane putne isprave, odnosno neodobravanje vize koje ima za posljedicu odustajanje od putovanja, ni u kojem pogledu ne obavezuje Voyager te se primjenjuju uvjeti otkaza putovanja. Voyager otklanja svaku odgovornost za štetu koja bi proistekla iz nepoštivanja propisa pojedinih zemalja ili koje bi prouzročile nevaljale putne isprave.
7. Putno osiguranje
Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, djelatnici agencije dužni su putniku ponuditi “paket” putnog osiguranja koji se sastoji od: dragovoljnog zdravstvenog osiguranja za vrijeme boravka u inozemstvu, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, osiguranje prtljage te osiguranje od otkaza putovanja. Potpisom ugovora putnik potvrđuje da mu je ponuđen paket putnih osiguranja. U slučaju da putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu izravno ugovoriti kod jednog od osiguravatelja ili kod Voyagera, pri čemu Voyager sudjeluje samo kao posrednik.
8. Osiguranje od rizika otkaza putovanja
Ukoliko putnik prilikom prijave za putovanje predviđa da bi zbog određenih situacija morao otkazati putovanje, preporučujemo uplatu police osiguranja od otkaza. Osiguranje od otkaza ne može se uplatiti naknadno nego samo kod prijave za putovanje.
Osiguranje od otkaza vrijedi samo u sljedećim slučajevima, i to uz obaveznu pismenu potvrdu: vojni poziv, bolest, smrtni slučaj u užoj obitelji. Kod otkazivanja aranžmana ne isplaćuje se trošak nabavke viza i u slučaju da putnik ima uplaćeno osiguranje od otkaza. Uplatom police osiguranja od otkaza putnik sva svoja potraživanja prenosi na osiguravajuće društvo čiju policu osiguranja od otkaza posjeduje, a Voyager se obvezuje putniku osigurati svu dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje potraživanja putnika prema osiguravajućem društvu, a koja se odnosi na aranžman. Svi uvjeti otkaza navedeni su u polici osiguranja te svakom putniku preporučujemo da ih osobno pročita.
9. Otkazivanje putovanja od strane putnika
Ukoliko putnik otkaže uplaćeni aranžman, Voyager od ukupne cijene aranžmana zadržava (ako u programu nije navedeno drugačije):
Europska putovanja, odmori, skijanje
• do 30 dana prije polaska 10% cijene aranžmana, a najmanje 100 kn
• 29-22 dana prije polaska 30% cijene aranžmana
• 21-15 dana prije polaska 40% cijene aranžmana
• 14-8 dana prije polaska 80% cijene aranžmana
• 7-0 dana prije polaska i nakon polaska 100% cijene aranžmana
Daleka putovanja, tečajevi stranih jezika
• do 30 dana prije polaska 25% cijene aranžmana
• 29-15 dana prije polaska 80% cijene aranžmana
• 14-0 dana prije polaska i nakon polaska 100 % cijene aranžmana
Krstarenja
• do 46 dana prije polaska 10% cijene aranžmana
• 45-31 dana prije polaska 25% cijene aranžmana
• 30-16 dana prije polaska 50% cijene aranžmana
• 15-8 dana prije polaska 80% cijene aranžmana
• 7-0 dana prije polaska i nakon polaska 100% cijene aranžmana
Navedeni troškovi primjenjuju se i na promjene datuma polaska ili smještajnog objekta kao i na sve druge bitne promjene. Voyager zaračunava stvarne troškove zamjene ako putnik – nositelj ugovora otkaže putovanje, a nađe drugog korisnika iste rezervacije koji zadovoljava sve uvjete za korištenje navedenog aranžmana.
Ukoliko 21 dan prije polaska na put putnik nije uplatio ostatak iznosa ili osigurao neospornu naplatu aranžmana, Voyager smatra da je

putnik odustao od rezervacije, bez mogućnosti povrata uplaćene akontacije za putovanje.
10. Otkazivanje putovanja od strane Voyagera ili promjena programa putovanja
Ako Voyager prije početka putovanja značajnije izmijeni program, smještaj ili cijenu, dužan je bez odgode o tome obavijestiti putnika u pisanom obliku. Putnik može u roku od 2 radna dana od primitka obavijesti prihvatiti izmijenjeni program ili ga odbiti. U slučaju odbitka ili oglušivanja na ponudu, Voyager se obvezuje u roku od 7 radnih dana vratiti putniku uplaćeni dio cijene. U slučaju prihvata, zamjenski aranžman koji je Voyager ponudio smatra se novim ugovorom o putovanju, s tim da se putnik odriče svih potraživanja prema Voyageru s bilo kojeg pravnog osnova koji bi proizlazio iz prvotnog ugovora.
Ako Voyager nakon početka putovanja nije pružio veći dio ugovorenih usluga ili ako ocijeni da neće biti u stanju osigurati ispunjenje većeg dijela ugovorenih usluga, može na svoj teret, a uz suglasnost putnika izvršiti izmjene programa za nastavak putovanja te po potrebi obeštetiti putnika za razliku u cijeni između ugovorenih i stvarno pruženih usluga. Uz pismeni pristanak putnika Voyager može neizvršeni dio usluge zamijeniti nekom drugom uslugom, pri čemu se putnik odriče prava na potraživanja od Voyagera za tako međusobno ugovoreni i izmijenjeni dio putovanja u odnosu na sklopljeni ugovor o putovanju.
Ako Voyager nije mogao na odgovarajući način izmijeniti program putovanja ili ako putnik iz opravdanih razloga ne prihvati izmjene, Voyager će mu na svoj trošak omogućiti povratak do mjesta polaska ili nekog drugog mjesta, ako je putnik s time suglasan, te mu nadoknaditi eventualnu štetu koju je pritom pretrpio. Šteta se isplaćuje u visini dijela cijene neiskorištenog dijela ugovorenog programa, i to na osnovi prigovora putnika. Voyager će prigovor rješavati na način naveden u točki 12. ovog ugovora. Najveći iznos štete može biti iznos cijene ugovorenog aranžmana.
Voyager je ovlašten jednostranom izjavom potpuno ili djelomično raskinuti ugovor, bez obveze naknade štete putniku, ako nastupe vanjske izvanredne i nepredvidive okolnosti koje se nisu mogle spriječiti, izbjeći ili otkloniti, a koje bi da su postojale u vrijeme sklapanja ugovora o organiziranju putovanja bile opravdan razlog za Voyager da ne sklopi ugovor. U tom slučaju putnik ima pravo na povrat uplaćenog iznosa u cijelosti odnosno razlike u cijeni između ugovorenih i pruženih usluga.
Voyager zadržava pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana prije početka putovanja, ukoliko je putovanje otkazao organizator putovanja za kojeg je Voyager bio posrednik u prodaji navedenog aranžmana ili ukoliko se za određeno putovanje nije prijavio najmanji broj putnika potreban za realizaciju aranžmana naveden na svakom pojedinačnom programu putovanja ili iz nekog drugog valjanog razloga. Voyager zadržava pravo promjene dana ili sata putovanja zbog promjene reda letenja ili zbog nastupanja nepredviđenih okolnosti, pravo promjene smjera putovanja ukoliko se promijene uvjeti za putovanje (promijenjen red letenja, sigurnosna situacija u određenoj zemlji, elementarne nepogode ili druge situacije na koje Voyager ne može utjecati), i to bez naknade štete, a prema važećim propisima u domaćem i međunarodnom prometu.
Voyager ne preuzima odgovornost za promjene zbog nepredviđenih okolnosti i više sile u toku putovanja. U tom slučaju može osigurati usluge s obzirom na datu situaciju. Voyager ne odgovara za eventualne pogreške u tisku programa u sklopu brošura / kataloga kao i za pogrešne unose podataka od strane operatera na Voyagerovim web-stranicama.
11. Putovanja u organizaciji drugih organizatora/turoperatora
Za sve aranžmane gdje je Voyager glavni organizator vrijede ovi Opći uvjeti osim u slučaju gdje je Voyager posrednik odnosno nije glavni organizator putovanja. Takvi aranžmani će biti posebno označeni i za njih se primjenjuju opći uvjeti odgovornog organizatora te Voyager ne odgovara za provedbu turističkih aranžmana drugih organizatora. Potpisivanjem ugovora putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja.
12. Rješavanje prigovora
Putnik ima pravo prigovora zbog neispunjene ugovorene usluge. Putnik je dužan uložiti pismeni prigovor Voyageru, i to u roku od 8 dana od dana završetka putovanja. Prigovori uloženi nakon proteka roka od 8 dana neće se uzeti u razmatranje. Naglašavamo da je u interesu putnika da nastupa u dobroj namjeri i iskaže volju za rješavanjem prigovora u tijeku putovanja te svoj pismeni prigovor uputi davatelju usluge na licu mjesta (recepciji, prijevozniku, ugostitelju ili putničkoj agenciji u odredištu) te od davatelja usluga zatraži pismenu potvrdu da je zaprimio prigovor. Svaki putnik – nositelj ugovora prigovor podnosi zasebno. Voyager neće uzeti u razmatranje grupne prigovore. Voyager je dužan donijeti pismeno rješenje na prigovor u roku od 15 dana po primitku prigovora i to na način na koji je prigovor zaprimljen (e-mailom, poštom ili osobnom dostavom na koju će biti odgovoreno pismenom pošiljkom s povratnicom). Voyager će rješavati samo one prigovore za koje putnik dostavi dokaz da je uputio pismeni prigovor davatelju usluge na licu mjesta i da se uzrok nije mogao otkloniti na licu mjesta. Ukoliko je zbog krivnje Voyagera došlo do neispunjavanja programa ili dijela usluga, putnik ima pravo na naknadu u visini stvarne vrijednosti neiskorištenih usluga i ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. U slučaju sklapanja ugovora o organiziranju putovanja kao “last minute” (putovanje u posljednji trenutak) ili ugovora kod kojeg ime smještajnog objekta putnik saznaje tek po dolasku u destinaciju (akcije kao: fortuna, rulet, no name, as, jocker, i sl.), putnik prihvaća sve rizike takvog putovanja. Takva putovanja u sebi sadrže neizvjesne činjenice na koje Voyager ne može utjecati, a putnik je prvenstveno zbog povoljnije cijene prihvatio takvo putovanje, te zbog toga

nema pravo prigovora prema Voyageru.
Dok Voyager ne odluči o prigovoru putnika, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove ili davanja informacija u medije.
13. Zdravstveni propisi
Putnik je dužan obavijestiti Voyager o svim činjenicama u pogledu svog zdravlja, navika i sl., a koje bi mogle ugroziti odvijanje putovanja (ako iz zdravstvenih i drugih razloga traži određenu vrstu hrane, boluje od kronične bolesti, alergija i sl.). U nekim programima navedena su posebna pravila za putovanje koja obuhvaćaju obavezno cijepljenje i nabavku odgovarajućih dokumenata. Putnik je dužan obaviti obavezno cijepljenje kao i posjedovati potvrde i dokumente o tome. Preporučujemo uplatu police za zdravstveno osiguranje.
14. Prtljaga
Prijevoz prtljage do određene težine, koju određuje prijevoznik, je besplatan. Kod zrakoplovnog prijevoza, višak prtljage doplaćuje sam putnik prema važećim pravilima i cijenama prijevoznika. Djeca do 2. godine nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage.
Voyager ne preuzima odgovornost za izgubljenu ili oštećenu prtljagu. Prijave za izgubljenu prtljagu putnik upućuje prijevozniku ili hotelu. Kod zrakoplovnog prijevoza, za prtljagu je odgovorna isključivo zrakoplovna kompanija, i to na osnovi propisa koji vrijede u zračnom prometu. U slučaju gubitka prtljage putnik ispunjava obrazac PIR zrakoplovne kompanije koja je izvršila prijevoz te ga predaje predstavniku zrakoplovne kompanije, a jedan primjerak zadržava za sebe. Na osnovi ispunjenog obrasca, zrakoplovna kompanija mu isplaćuje odštetu po propisima koji vrijede u domaćem i međunarodnom putničkom zračnom prometu.
U slučaju gubitka prtljage u hotelu, putnik zahtjev upućuje hotelu u kojem je prtljaga izgubljena.
15. Osiguranje za slučajeve platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja
Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, Voyager je sa osiguravateljem sklopio Ugovor o osiguranju za slučaj platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja zbog kojeg usluga putovanja izostane odnosno radi naknade troškova povratka putnika u mjesto polaska. U slučaju nastanka osiguranog slučaja putnik treba na najbrži način kontaktirati osiguravatelja Euroherc osiguranje d.d., Podružnica Rijeka, Riva 8, tel: 051/ 502-500 (centrala) ili 051/601-010 i 051/205-531 (prijava štete). (broj police jamčevnog osiguranja 804113647). Ovaj dokument vrijedi kao Potvrda o osiguranju za slučaj stečaja ili platne nemogućnosti organizatora putovanja.
16. Osiguranje od odgovornosti
Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, Voyager ima kod osiguravajućeg društva Euroherc osiguranje d.d., sklopljen Ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza, broj 804113644. Djelatnici agencije upoznati će putnika sa sadržajem važećeg Ugovora o osiguranju od odgovornosti za štetu koju Voyager prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket aranžman, a putnik potpisom Ugovora o putovanju potvrđuje da je upoznat sa sadržajem navedenog Ugovora o osiguranju.
17. Zaštita osobnih podataka
Voyager j.d.o.o. se obvezuje da će poštivati privatnost svih svojih korisnika. Osobni podaci putnika koriste se u procesu realizacije ugovorenih aranžmana i koristit će se za daljnju komunikaciju. Voyager j.d.o.o. se obvezuje da osobne podatke putnika neće iznijeti iz zemlje osim u svrhu realizacije ugovorenih aranžmana. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje polica putnog osiguranja, odnosno ukoliko putnik zaključi policu osiguranja, tada će se njegovi osobni podaci proslijediti osiguravajućem društvu. Osobni podaci putnika čuvat će se u bazi podataka, sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, odnosno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR).
18. Informacije
Obavijesti koje putnik dobije na prijavnome mjestu ne obavezuju organizatora u većoj mjeri nego što su to obavijesti i informacije navedene u samom programu putovanja.
19. Završne odredbe
Opći uvjeti i uputstva o putovanju su sastavni dio ugovora kojeg putnik sklapa s Voyagerom odnosno ovlaštenom turističkom agencijom u kojoj se prijavio za putovanje u organizaciji Voyagera.
Stranke se obvezuju da će moguće sporne slučajeve riješiti sporazumno. Ukoliko to nije moguće, u slučaju spora nadležan je sud u Rijeci, a primjenjuje se hrvatsko pravo.

Voyager j.d.o.o., turistička agencija
Rijeka, Milice Jadranić 36b
Rijeka, 25.05.2018.